Ruime openingstijden Wij zijn ook 's avonds geopend
Snelle afspraak? Binnen 48 uur een 1e afspraak
Sportspreekuur Ook op lokatie in Lunteren

Haptotherapie

Haptotherapie
KVK nummer: 09199642
AGB-code praktijk: 04002315
AGB-code haptotherapeut: 04088950
VVH lidnummer: 136
 

Haptonomie, haptotherapie, haptonomische zwangerschapsbegeleiding

Haptonomie houdt zich bezig met de ontwikkeling van het gevoelsleven en in ruimere zin met de gevoelsmatige wisselwerking tussen mensen. De aanraking speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van leven en is een directe wijze om datgene wat voelbaar is, voelbaar te maken. Aanraken is de meest directe vorm van communicatie. De aanraking kan veel duidelijk maken over jezelf of de ander, ook wanneer woorden te kort schieten of alles al gezegd is.
 
Haptonomie kent verschillende toepassingsgebieden
  • Haptotherapie
  • Prenatale en Postnatale begeleiding
  • Sportbegeleiding
  • Kinesionomie (beweging). Bij de therapeutische invulling van haptonomie speelt vooral de positieve werking van aangeraakt worden een belangrijke rol.

De betekenis van aanraken

De mens raakt van nature aan. Een moeder wiegt en streelt haar kind als het huilt. Je slaat je arm om een dierbare heen wanneer hij of zij verdriet heeft. Als je blij bent de ander te zien, dan raak je aan door een handdruk, een kus of een omhelzing. Aanraken is niet alleen heel natuurlijk, het is ook heel belangrijk. Wanneer een kind te weinig wordt aangeraakt, kan dat leiden tot een verstoring van de normale ontwikkeling. Het leven wordt als het ware te weinig geactiveerd.
Haptonomie, haptotherapie, haptonomische zwangerschapsbegeleiding
Haptonomie, haptotherapie, haptonomische zwangerschapsbegeleiding

Aanraken is voeding voor levenskracht

Naast eten en drinken heeft het kind ook de aanraking nodig. Door de aanraking voelt het kind zichzelf en krijgt het een plaats in zijn leefomgeving. Aanraking en gevoel hebben een nauwe relatie met elkaar. De aanraking doet een appèl op de emotionaliteit: men kan zich erdoor bewogen of geraakt voelen. Aanraken dient als voeding om zelf (weer) in beweging en ontwikkeling te komen. Hoe het leven zich naar buiten toe manifesteert wordt mede bepaald door herkomst, plaats en omgevingsfactoren. De aanraking als basis voor ontwikkeling heeft voor een volwassene dezelfde betekenis als voor een kind.

Aanraken is communiceren

Aanraken is in onze samenleving nog vaak een cultureel taboe. We worden als voelers geboren en tot denkers gemaakt, omdat in onze maatschappij de nadruk nog te veel ligt op het versterken van de individualiteit en de prestatie. Hierdoor raakt de communicatie tussen mensen steeds meer op een bepaald doel of effect gericht. Anderen deelgenoot maken van gevoelens zonder dat er aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan, komt steeds minder voor en emotionele armoede kan zich manifesteren in tal van klachten en rationele problemen.
 

Haptotherapie

Haptotherapie beoogt de ontwikkeling van het "Zelf" gevoel of het herstel ervan te bevorderen en maakt daarbij gebruik van de inzichten vanuit de haptonomie. Onder het Zelf wordt verstaan de unieke eigenheid van de mens in deelnemende en deel hebben de (participerende) communicatie met de ander(en).
 
Bij de haptotherapie geeft de aanraking informatie over je gevoels- en geestelijk leven. Het geeft inzicht in je menselijk bestaan; over hoe je in het leven staat en over hoe je je hebt ontwikkeld. De therapie helpt bij het zoeken naar een eigen evenwicht in het leven, want door het laten ontstaan of versterken van een zo goed mogelijk gevoelsfundament (basisgevoel) van veiligheid, zelfvertrouwen en eigenheid ontdek je je eigen plaats in de wereld om je heen. Wanneer je vertrouwen hebt in het leven durf je beter je eigen mogelijkheden en onmogelijkheden onder ogen te komen in relatie tot je leefwereld (relaties, gezin, familie, werk).
Klachten en gevoelens van onbehagen zijn vaak het gevolg van onze specifieke reactie op gebeurtenissen of situaties in ons leven. Een oor- zaak van klachten kan zijn dat gevoelens of ge- dachten niet in overeenstemming zijn met het leven dat je leidt: je bent dan jezelf niet. Als gevolg van de klachten en patronen die je ontwikkeld hebt kan het contact met de ander, met je omgeving, bemoeilijkt zijn. Het gaat erom te ontdekken wie je in wezen bent en wat je bezielt een ontmoeting met datgene wat in je leeft. Deze ontmoeting vindt altijd plaats vanuit een betrokken zijn bij je leven. In plaats van toeschouwer te zijn, wanneer je durft te voelen wat je bezighoudt en daar ook zoveel ver- trouwen in hebt dat je ernaar gaat leven.
 
In de therapie wordt voelbaar gemaakt waar en op welk moment je blokkeert of jezelf terughoudt. Eventuele blokkeringen in je gevoel komen bij de haptotherapie gemakkelijker los, zodat gevoelens die zijn weggestopt, herkend en verwerkt kunnen worden en vervolgens een plaats kunnen krijgen in je leven.
 
Gevolgen van dit bewustwordingsproces kunnen zijn dat je:
voelt wanneer je te veel hooi op je vork neemt.
eerder je omgeving deelgenoot laat zijn van je gevoelens.
gemakkelijker moeilijke of nare gevoelens kunt accepteren.
komt tot het nemen van beslissingen of het maken van keuzes in je leven.

Haptotherapie binnen de gezondheidszorg

Haptotherapie neemt een eigen plaats in binnen de gezondheidszorg: ze houdt zich bezig met de Zelfontwikkeling van de mens. In deze vorm van hulpverlening wordt een appèl op de beleving van de klacht (de pijn, onmacht, etc.) gedaan, zodat ze tevens een aanvulling kan zijn daar waar zuiver lichaamsgerichte therapie niet helpt. Hierdoor kan de cliënt ontdekken welke plaats de lichamelijke klacht in zijn leven inneemt en welke emotionele problemen er aan de klacht ten grondslag liggen. Zoals al eerder aangegeven werd kan dit tot een andere omgang met jezelf en anderen leiden. Haptotherapie is bovendien een unieke wijze om tot emotionele beleving en verwerking te komen van psychische problematiek. Haptotherapie kan ook in samenwerking met psychotherapie toegepast worden.
 
indicaties:
Gestagneerde ontwikkeling. Het gevoel hebben niet op je plek te zijn of niet lekker in je lijf te zitten. Onvrede met de bestaande situatie of niet weten wat je wilt en wat je voelt of bezielt.
Problemen die verband houden met de overgang van de ene naar de volgende levensfase. Bijvoorbeeld van kindertijd naar puberteit, van puberteit naar volwassenheid of van volwassenheid naar middelbare leeftijd.
Tijdelijk overbelast zijn, stress, overspannenheid.
Acceptatieproblemen. Ten aanzien van verlies, ziekte of handicaps.
Lichamelijke klachten met een mogelijke psychosomatische oorzaak.
 
Wanneer je ziek bent of iets mankeert wil je daar over het algemeen zo snel mogelijk van af. Ziek- te kan echter ook een signaal zijn om wat aan jezelf te doen. Zo kan een klacht je een mogelijkheid tot groei geven. Acceptatie van de klacht of ziekte gaat aan de mogelijke groei vooraf. Wanneer er bijvoorbeeld geen evenwicht bestaat tussen je gevoel en je verstand, tussen dat wat je moet, wilt en kunt, kunnen klachten ontstaan van lichamelijke en/of psychische aard, zoals: Spierverkrampingen van onder andere nek en/of rug; buikklachten, maagklachten, te hoge bloeddruk, hyperventilatie en andere nerveuze klachten; angst, onrust, slaapstoornissen. De specifieke wijze waarop we lichamelijk op conflictsituaties reageren is voor ieder mens uniek.

Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding

Wanneer je een baby verwacht, verandert er veel. Je lichaam wordt anders en jij en je partner bereiden zich voor op een leven met een kind. Omdat een zwangerschap een periode vol verandering is, willen veel aanstaande ouders zich er samen op voorbereiden. Deze folder geeft je informatie over haptonomische zwangerschapsbegeleiding. Wat houdt het in, wat kan het toevoegen aan de zwangerschap, hoe groei je toe naar het ouderschap, hoe helpt het je, je voor te bereiden op de bevalling en hoe gaan jullie samen verder na de geboorte van de baby.
 
Haptonomie houdt zich bezig met de ontwikkeling en verdieping van je gevoel. Bij de haptonomische zwangerschapsbegeleiding richt de aandacht zich vooral op de menselijke ontmoeting en het contact. Vanaf de geboorte van de baby zullen jullie goed voor hem of haar zorgen. De baby wordt gevoed, opgepakt, geknuffeld, gedragen en gewiegd. Via deze aanraking voelt je kind dat “het er mag zijn”, dat het welkom is. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling en het verdere leven van je kind. Een kind dat van het begin af aan warmte en liefde ontvangt, krijgt vertrouwen in zijn eigen mogelijkheden. Gaandeweg zal het kind zich aan jullie hechten en krijgt het een plaats in het gezin. Het kind durft dan de wereld in te gaan omdat het zich veilig en geborgen voelt. De haptonomische zwangerschapsbegeleiding gaat er vanuit dat je dit contact met je baby al kunt maken voordat je kind geboren is. Zodra de eerste beweging van je kind voelbaar is, vaak rond de twintigste week, kan deze begeleiding starten.
Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding
 

Contact maken met je baby

Tijdens de begeleiding is er veel aandacht voor het contact maken met jullie baby. De moeder draagt het kind bij zich en raakt het al van nature aan. Voor de vader is dit anders. Hij kan alleen dit contact via het lichaam van de moeder tot stand brengen. Wanneer er een verbinding is gelegd tussen de moeder en haar partner is er contact met het kind mogelijk. Een goede afstemming op elkaar en een gezamenlijke voorbereiding op de geboorte maakt de zwangerschap een gedeelde ervaring van jullie drieën. Bij het contact maken is de manier waarop aangeraakt wordt van belang. Het zal een uitnodigende, bevestigende aanraking moeten zijn. De baby kan immers door de buikwand heen voelen hoe het aangeraakt wordt. Met een liefdevolle en warme aanraking zal jullie baby met jullie in contact willen komen. Vergelijk het met een poes die zich in je handen vlijt en kopjes geeft. Ouders zijn vaak verwonderd dat hun kind al reageert op hun handen en zelf ook initiatief neemt om het contact te maken. Zo krijgt je baby al vroeg een plaats in jullie gezin en kan je het al voor de geboorte laten voelen dat het welkom is.
 

Het dragen van je baby

In verwachting zijn betekent een groeiend kind dragen en er steeds plaats voor inruimen. Het zwaarder wordende kind zal voortdurend een appél doen op jouw lichaamsgevoel. Het is belangrijk dat je in je lichaam ruimte voor je baby kunt maken. De partner kan hierbij een belangrijke rol spelen. Door zijn aanraking kan jij je bewust worden van de wijze waarop jij de baby draagt. Je leert zo de baby een plek te geven in je midden. Wanneer je met een holle rug loopt kiept de moeder haar kind als het ware uit het midden van haar lijf. Hierdoor wordt het contact tussen moeder en kind bemoeilijkt. Bij een holle rug raakt de moeder lichamelijk uit evenwicht, dit leidt tot verhoogde spierspanning. Dit voelt voor beiden onprettig.
 

De geboorte

Naarmate de zwangerschap vordert komt de nadruk te liggen op de geboorte: het opvangen van de ontsluitings- en persweeën. In de begeleiding wordt inzicht gegeven in jouw reactiepatronen op pijn en uithoudingsvermogen. Door de aanraking van je partner leer je het verschil ervaren hoe het voelt om weg te gaan en je af te sluiten van de pijn en hoe het voelt om naar de pijn toe te gaan en in contact te blijven met het kind en met je partner. Zo leer je dat aanraking de pijn van de weeën kan verlichten. Van belang is dat je tijdens de bevalling in verbinding kan blijven met je baby en met je eigen lichaam. Zo open je als het ware jouw lichaam om jullie kind toegang te geven tot de wereld.
 

Na de geboorte

Wanneer de baby zes tot acht weken oud is, vindt er nog een laatste bijeenkomst plaats die onderdeel is van deze zwangerschapsbegeleiding. De band die al voor de geboorte met jullie kind is opgebouwd dient na de geboorte verder bevestigd te worden. Aandachtspunten tijdens deze bijeenkomst kunnen zijn:
De beleving van jullie beiden rondom de bevalling.
Het samenspel tussen vader, moeder en de baby en de eerst ervaring van het ouderschap.
Het temperament van jullie baby en hoe hier mee om te gaan.
Het oppakken en dragen van de baby op een manier die veiligheid en vertrouwen geeft.
Ouders zijn, maar ook partners zijn.
De lichamelijke gesteldheid van jou als moeder.
 

Informatie en aanmelding

Wanneer een haptonomische zwangerschapsbegeleiding je aanspreekt en je wilt een afspraak maken, of als je nog vragen hebt, bel dan gerust.
0318-487004
De begeleiding start vanaf het moment dat jullie baby ook van buitenaf voelbaar is, dit is meestal rond de twintig weken. De begeleiding wordt individueel gegeven omdat de beleving en de omstandigheden bij ieder ouderpaar anders zijn. Elke ontmoeting duurt een uur en er zijn gewoonlijk vijf bijenkomsten voor de geboorte en één erna.

Kwaliteitsprogramma GZ-haptotherapeut

De haptotherapeut is georganiseerd in de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) en ingeschreven in het register van haptotherapeuten. De leden zijn verplicht tot het volgen van bij- en nascholing, waarmee men voldoet aan de registratie- en herregistratie voorwaarden. Ook is hij verplicht supervisie en intervisie te volgen, ook dit als vorm van deskundigheidsbevordering. De leden van de VVH vallen onder de klachtenregeling en tuchtrecht van het VVH.