Ruime openingstijden Wij zijn ook 's avonds geopend
Snelle afspraak? Binnen 48 uur een 1e afspraak
Sportspreekuur Ook op lokatie in Lunteren

Kinderfysiotherapie

Kinderen ontwikkelen hun motoriek en zintuigen spelenderwijs. Sommige kinderen hebben meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen of kinderen moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen. Problemen in het bewegend functioneren kunnen een belemmering vormen voor optimale maatschappelijke participatie op de kinderleeftijd, als basis voor het uiteindelijke functioneren als volwassene.
De kinderfysiotherapeut helpt kinderen met problemen op het gebied van het bewegend functioneren.
Kinderfysiotherapie img

Wat doet de kinderfysiotherapeut:

Wanneer uw kind bij de kinderfysiotherapeut komt vindt er een intakegesprek plaats om duidelijk te krijgen wat de hulpvraag van uw kind (en/of ouder) is. Er volgt een observatie en onderzoek van uw kind met gebruik van gestandaardiseerde testen/ metingen/ observatielijsten om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van uw kind te krijgen.
De kinderfysiotherapeut houdt rekening met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren die het bewegingsgedrag beïnvloeden. Om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische vaardigheden te krijgen, wordt vaak informatie ingewonnen bij ouders, school, verwijzer en eventueel andere bij uw kind betrokkenen.
De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen van de observatie en het onderzoek met de ouders/verzorgers en eventueel met de verwijzer. Er wordt een behandelplan opgesteld met behandeldoelstellingen en evaluatiemomenten. De kinderfysiotherapeut betrekt de ouders/verzorgers en medeopvoeders, indien gewenst, zodanig bij de behandeling dat zij inzicht krijgen in de problematiek van het kind. Hierdoor hebben zij meer mogelijkheden het kind in het dagelijks functioneren te begeleiden.
Wat doet de kinderfysiotherapeut:

Voor wie is de kinderfysiotherapeut:

Zuigelingen 0 tot en met 2 jaar
 • Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding
 • Huilbaby/ KISS syndroom
 • Billenschuiver
 • Cerebrale parese: hersenbeschadiging
 • Spina Bifida: open ruggetje
 • Pre- of dysmature kind: te vroeg geboren baby
 • Plexus brachialis leasie ten gevolge van de bevalling: zenuwbeschadiging
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 •  Syndromen
 
Peuter/kleuter 2 tot en met 6 jaar
 • Achterstand in de fijne en of grove motorische ontwikkeling (bijvoorbeeld kleutervaardigheden, fundamentele vaardigheden en voorbereidend schrijven)
 
Kinderen in de schoolleeftijd 4 tot en met 16 jaar
 • Achterstand in de fijne en grove motorische ontwikkeling (bijvoorbeeld; schrijftherapie, spel- en sportgerichte vaardigheden)
Voor wie is de kinderfysiotherapeut:

Algemeen:

 • Obesitas
 • Conditionele problematiek
 • Gegeneraliseerde hypermobiliteit
 • Begeleiding van kinderen met houterige motoriek (DCD)
 • Begeleiding van kinderen met cerebrale parese en spasticiteit
 • Kinderen met aangeboren of verworven orthopedische- en houdingsafwijkingen.
 • Schrijfproblemen
 • Kinderen met aangeboren aandoeningen
 • Kinderen met ademhalingsproblemen
 • Kinderen met bewegingsangst /faalangst (cursus stoeigroep)
 • Kinderen met een vertraagde ontwikkeling ten gevolge van zintuiglijke stoornissen
 • Kinderen met een motorische achterstand ten gevolge van een chronische aandoening of ziekte.
 •  Onbegrepen motorische stoornissen

Behandeling:

De behandeling zal er op gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. De oefen-/bewegingstherapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Uitgaande van de hulpvraag worden de oefeningen en activiteiten spelenderwijs aangeboden die de motorische ontwikkeling stimuleert. Daarbij wordt het niveau aangepast aan het kunnen van uw kind en zijn belevingswereld. We maken gebruik van kindgericht oefenmateriaal, deze vergroten het plezier in het bewegen en spreken bepaalde motorische functies aan. We hebben de mogelijkheid om in een rustige prikkelarme ruimte de fijn motorische vaardigheden te oefenen en ook om te oefenen in een grote kinderoefenzaal voor de groot motorische vaardigheden. Als het nodig is en het de behandeling ten goede komt, vindt de behandeling thuis plaats. Dit gebeurt o.a. bij baby’s van 0-2 jaar en bij kinderen met een (ernstige) handicap.
Voor intake, observatie, onderzoek en gesprek met de ouder(s) ten behoeve van de indicatiestelling kinderfysiotherapie zijn vaak meerdere afspraken nodig. Onder andere door de specifieke problematiek is ook de gemiddelde totale behandelingsperiode langer dan die van ‘lokale’ problemen die een algemeen fysiotherapeut in zijn praktijk ziet.
 
Behandeling:

Uw kind in deskundige handen:

Een kinderfysiotherapeut heeft na de basisopleiding aan de hogeschool fysiotherapie een 4 jarige vervolgopleiding kinderfysiotherapie gevolgd. De kinderfysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jongeren tussen 0 en 16 jaar op het gebied van het bewegend functioneren. Wij zijn geregistreerde kinderfysiotherapeuten en staan in het register van het KNGF / NVFK. ( link naar NVFK)

Verwijzing en vergoedingen:

Met een verwijzing, maar ook zonder verwijzing -direct toegankelijk- kunt u terecht bij de kinderfysiotherapeut. Vaak zijn het de ouders of leerkrachten die signaleren dat een kind een motorisch probleem heeft. Maar ook de huisarts, jeugdarts van het consultatiebureau of schoolartsen en/of een medisch specialist (de revalidatiearts) signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt.
Met de zorgverzekeraars is overeengekomen dat er door geregistreerde kinderfysiotherapeuten in de eerste lijn 18 kinderfysiotherapeutische behandelingen uit de basisverzekering gegeven mogen worden. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering krijgt u meerdere behandelingen vergoedt, zie daarvoor uw polis.

Samenwerkingsverbanden:

 • Consultatiebureau: arts en wijkverpleegkundige
 • Jeugdarts
 • Huisarts
 • Paramedici: Collegae fysiotherapie, Podotherapie, Logopedie, Ergotherapie
 • Specialisten; o.a. kinderarts, (kinder)orthopeed, revalidatiearts
 • Scholen; leerkracht, intern begeleider, ambulant begeleider